สารพันปัญหา
1. คำถาม ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
ให้ยื่นแบบคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564)

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2430 6829 ต่อ 6
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น
 

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นแบบคำร้องตามข้อที่ 1 ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ :ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564  ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
6. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2563 ตามเวลาทำการทางธนาคาร ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 2. เครื่อง ATM บมจ. ธนาคารกรุงไทย 3. แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT   โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย   
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ :หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน ตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม 2564  ทางเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6829 ต่อ 6
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.